Ordningsregler

Vad är det för regler som gäller i fastigheterna? Grundläggande hänsynstagande måste alltid visas grannar emellan. 

Vid in- och utflyttning ska aktsamhet iakttas så att skador inte uppstår på föreningens egendom. Hissväggar ska 

skyddas vid möbeltransport. Hiss, trapphus och entréer får inte blockeras vid något tillfälle.

 

Rökning är inte tillåtet i föreningens gemensamma utrymmen, trapphus, hissar m.m. Gemensamma utrymmen får

inte heller användas som lekplats eller samlingsplats. Hänsyn måste även visas vid rökning på balkong till kringliggande

grannar. 

 

Grillning är enbart tillåten vid anvisade platser. På balkong får enbart elgrill användas.

 

Bilkörning, cykelåkning och mopedåkning får inte förekomma inom föreningens område. Dispens ges i undantagsfall

till exempel brevbärare. 

 

Barnvagnar, cyklar m.m. placeras på anvisad plats i fastigheten. Trapphuset får inte användas enligt direktiv från 

brandmyndigheterna. 

 

Med hänsyn till lokalvårdarna får dörrmattor eller annan personlig egendom inte finnas i trapphusen.

 

Tvättstugor, torkrum och mangelrum, se anslag för skötsel i utrymmena. Fel på maskiner och utrustning anmäls omgående till 

fastighetskontoret. 

 

Vid rastning av hundar och katter, är ägaren ansvarig för sitt husdjur och dessa ska hållas kopplade. Varje ägare är skyldig 

att hålla rent efter sitt husdjur på föreningens gemensamma ytor. Använd papperskorgarna för latrinavfall!

 

Fåglar och andra djur får inte matas inom föreningen, inte heller från balkongen.

 

Parabolantenn får inte monteras utanför balkonginglasningen eller på fasaden.

 

Vinds- och källardörrar samt förråd ska alltid vara låsta.

 

Borrning och annat störande arbete för endast ske under följande tider: måndag-fredag 8.00-20.00, 

lördagar 9.00-15.00. Under söndagar och röda dagar, får inget störande arbete utföras. I övrigt, meddela gärna dina

grannar innan du börjar med längre planerade arbeten och visa alltid hänsyn.

 

Sortera sopor enligt anvisningar i miljöhusen. Möbler m.m. läggs i grovcontainer som finns uppställd var tionde vecka.

Byggavfall måste varje medlem själv transportera till återvinningscentral. Vitvaror kan anmälas till ABDS Förvalning

för avhämtning. 

 

För installation av diskmaskin samt tvättmaskin gäller Boverkets installationsråd. Tätskikt ska finnas med vattenfelsbrytare

alternativt golvbrunn och vattenlarm. Vattenanslutning ska ha synlig avstängningsventil.

Även andra vatten anslutna maskiner ska ha väl synliga avstängningsventiler, exempelvis kaffe- och ismaskiner. 

 

Alla renoveringar ska utföras fackmannamässigt. All elinstallation måste utföras av certifierad elektriker, byta av golvbrunn

får enbart ska efter skriftligt godkännande av styrelsen eller via föreningens entreprenörer. 

 

För en trevlig boendemiljö!

Brf. Artisten, Brf. Berguven, Brf. Duvhöken, Brf. Söderkulla

Publicerad i Ordningsregler

Skriv utE-post

Vår webbplats använder sig av cookies för att underlätta den enskilda besökarens aktiviteter på abds.se